ระบบข้อมูลทะเบียนสายทาง กรมทางหลวง (HRIS) เป็นระบบสำหรับค้นหาข้อมูลและประวัติสายทางที่อยู่ในความดูแลของกรมทางหลวง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขข้อมูลสายทาง และออกรายงานบัญชีทะเบียนทางหลวงผ่านระบบได้
 ค้นหาตำแหน่งทางหลวง 
เช่น เขาใหญ่, 2090, 20900100, 2090 6+500
ค้นหา
 ค้นหาทางหลวงจากอดีตไปหาปัจจุบัน หรือปัจจุบันไปหาอดีต 
หมายเลขทางหลวง กม.
ชื่อตอนควบคุม
วันที่ในอดีต ค้นหา
คำสั่งกรมทางหลวง เรื่อง ปรับเปลี่ยนชื่อหมวดการทางเป็นหมวดทางหลวงพิเศษ(ต่อ)
hris_2@doh 1 มิ.ย. 2560 15:34:12 น.
คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.1/4/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 พ.ค. 2560
คำสั่งกรมทางหลวง เรื่อง ปรับเปลี่ยนชื่อหมวดการทางเป็นหมวดทางหลวงพิเศษ
hris_2@doh 31 พ.ค. 2560 15:26:25 น.
คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.2.1/4/2560 สั่ง ณ วันที่ 22 พ.ค. 2560
เรื่อง จัดตั้งแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง
hris_3@doh 2 ก.ย. 2559 11:08:11 น.
เรื่อง จัดตั้งแขวงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ตามคำสั้งกรมทางหลวง ที่ จ.1.9/5/2559 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
ดูข่าวทั้งหมด