ความขรุขระ (ม./กม.)
0 - 2.5ขรุขระต่ำ
2.5 - 3.5ขรุขระปานกลาง
3.5 - 5ขรุขระสูง
5+ขรุขระสูงมาก
ความลึกร่องล้อ (มม.)
0 - 2
2 - 5
5 - 15
15 - 25
25+
ช่องจราจร
ทางหลวงแผ่นดิน 4 ช่องจราจรขั้นไป
ทางหลวงแผ่นดิน 2 ช่องจราจร
ชนิดผิวจราจร
ลาดยาง
คอนครีต
ลูกรัง ดิน
ปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ย
(คันต่อวัน)
ไม่มีการสำรวจ
1 -   1,000
1,001 -   5,000
5,001 - 10,000
10,001 - 20,000
20,001 - 40,000
40,001 - 80,000
> 80,000